Aanmelden  Loginnaam  Wachtwoord   gegevens onthouden
Terug naar onze startpagina
Ons actuele vacatureoverzicht
NUpersoneel voor intercedenten
Informatie over de werking van NUpersoneel.NL
Wij werken samen met
Onze algemene voorwaarden
Nieuws van NUpersoneel.NL
Informatie voor uitzendbureaus
U vindt ons ook via de volgende sites
Inloggen op NUpersoneel
Neem contact met ons op
 

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens.

Deze website is eigendom van NUpersoneel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34220244. NUpersoneel is gevestigd te Velserbroek, Betsyperkstraat 31. NUpersoneel werkt als intermediair voor de diverse aangesloten personeelsbemiddelingsbureaus. Via de website www.nupersoneel.nl biedt NUpersoneel bezoekers c.q. gebruikers van de website de mogelijkheid vacatures en/of cv's te plaatsen bij deze bureaus. Het uiteindelijk afsluiten van een dienst en/of product is een overeenkomst tussen de gebruiker (bezoeker website) en het bureau. NUpersoneel is géén partij in deze overeenkomst. Op de overeenkomst zijn derhalve de algemene voorwaarden van het desbetreffende bureau van toepassing. Deze zijn bij het desbetreffende bureau op te vragen.

2. Toepasselijkheid.

Door gebruik te maken van de website www.nupersoneel.nl gaat u met deze Algemene Voorwaarden akkoord. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden teneinde de nietige c.q. vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. NUpersoneel erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

3. Technisch defect.

NUpersoneel zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website www.nupersoneel.nl vrij is van enig technisch defect dat ongewenste gevolgen kan hebben. NUpersoneel accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enig directe of indirecte schade welke het gevolg is van de toegang tot of van het gebruik van de website www.nupersoneel.nl. Ook accepteert NUpersoneel géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het niet toegankelijk zijn van de website www.nupersoneel.nl of voor aangeboden content van deze website of van iedere andere website die met de website www.nupersoneel.nl gelinkt is of op enige andere manier verbonden is.

4. Gepresenteerde informatie.

NUpersoneel is niet verantwoordelijk c.q. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de door de site www.nupersoneel.nl gepresenteerde informatie. Daarnaast kunnen bezoekers en/of gebruikers van www.nupersoneel.nl op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via www.nupersoneel.nl aangeboden informatie. Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevolgen van de eventuele via de informatie ontstane transacties.

5. Verzenden van informatie

NUpersoneel zal alles in het werk stellen om de via de website www.nupersoneel.nl verzonden informatie zo spoedig mogelijk door te geven aan het betreffende bureau. NUpersoneel aanvaardt echter géén enkele aansprakelijkheid mocht dit om technische of andere redenen niet (tijdig) mogelijk zijn.

6. Relatie tot personeelsbemiddelingsbureau.

Nadat u de informatie heeft ingevoerd via www.nupersoneel.nl, speelt NUpersoneel deze door aan de betreffende bureau('s). NUpersoneel is geen partij in de overeenkomst die hier uit voortkomt. Derhalve zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van het desbetreffende bureau van toepassing. NUpersoneel aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst door het bureau.

7. Elektronische communicatiemiddelen.

In het geval er communicatie plaatsvindt tussen NUpersoneel en de bezoeker c.q. het gebruiker van de website of tussen NUpersoneel en het bureau, met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen zowel NUpersoneel , de bezoeker c.q. gebruiker en het bureau zorgdragen voor een standaard virusprotectie. NUpersoneel is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

8. Aanmelding.

U kunt zich aanmelden. Dit betekent dat u éénmalig uw gegevens vastlegt, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Deze gegevens worden beschermd met een wachtwoord. Als u meent dat uw gegevens door derden zonder uw toestemming gebruikt worden zend dan een e-mail aan info@nupersoneel.nl. zodat eventuele schade en ongemak beperkt kunnen worden.

9. Relaties tot Derde Partijen.

Onze website bevat links naar websites van derde partijen. NUpersoneel selecteert deze links zorgvuldig, maar neemt hier echter geen verantwoordelijkheid voor en kan u geen garanties geven over de inhoud of kwaliteit van deze websites en/of de daarmee verbonden partijen.

10. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie op de site www.nupersoneel.nl valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan de informatie van deze site op enige wijze gedeeltelijk of geheel over te nemen, of in welke vorm dan ook te publiceren, zonder schriftelijke toestemming van NUpersoneel.

11. Persoonsregistratie & Privacy Statement.

Uiteraard respecteert NUpersoneel de privacy van alle gebruikers van haar site. NUpersoneel neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Bij het doorgeven van informatie via www.nupersoneel.nl worden die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen. Deze informatie heeft het bureau nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken of eventueel contact met u op te kunnen nemen. Van bezoekers aan de website van www.nupersoneel.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren en u verder periodiek als u dit heeft aangegeven, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. U heeft de mogelijkheid ons extra informatie te verschaffen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van NUpersoneel verder te verbeteren. U kunt uw vragen en suggesties mailen naar info@nupersoneel.nl. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen dan kunt u dit aan NUpersoneel kenbaar maken d.m.v. een e-mail gericht aan info@nupersoneel.nl. NUpersoneel behandelt uw informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. NUpersoneel gebruikt uw gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij, anders dan aan de bureau('s) waar u uw aanvraag heeft geplaatst of wanneer u daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of wanneer NUpersoneel daartoe wettelijk verplicht is of indien NUpersoneel overgenomen wordt door een derde partij. De bureau's kunnen uw persoonsgegevens opslaan in de bestanden die zij nodig hebben om u optimaal te kunnen bedienen. NUpersoneel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze leveranciers. www.nupersoneel.nl bevat links naar websites van derden. NUpersoneel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

12. Wijzigingen van de website www.nupersoneel.nl en van de Algemene Voorwaarden.

Om de service te kunnen optimaliseren, zal NUpersoneel continu toezicht houden op deze website en daar waar nodig aanpassen. NUpersoneel behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. In het geval dat deze Privacy Statement of enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden aangepast moet worden, zal daarover op deze pagina informatie worden verschaft.

13. Aanspraken.

Aanspraken jegens NUpersoneel die niet binnen 6 maanden na hun ontstaan schriftelijk bij NUpersoneel zijn ingediend vervallen door verjaring.

14. Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart nupersoneel.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

15. Verwijzingen

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. NationaleVacaturebank.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. NationaleVacaturebank.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

16. Content

De Site bevat content geplaatst door derden (vacatures en/of bedrijfsinformatie). NUpersoneel is niet verantwoordelijk voor content geplaatst door Derden. Het is Gebruikers van de Site uitdrukkelijk niet toegestaan content waarvan het copyright niet bij Gebruiker berust te plaatsen op de Site. NUpersoneel zal bij constatering van misbruik de betreffende content direct verwijderen.

 
Plaats uw vacature bij onze aangesloten personeelsbemiddelingsbureau's en uitzendbureau's
Plaats je cv nu bij alle aangesloten personeelsbemiddelingsbureau's en uitzendbureau's en vindt snel een baan
Zoek naar personeelsbemiddelingsbureau's en uitzendbureau's bij U in de omgeving
De re-integratiepagina van NUpersoneel